Adatkezlési Tájékoztató

Víztisztító-Szervíz Kft.

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében.

1. Bevezetés

A Víztisztító-Szervíz Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 108.); adószám:  14536740-2-41; cégjegyzékszám: 01 09 273085) (a továbbiakban: „Adatkezelő”)  tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan a partnereinek, ügyfeleinek, a www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldal látogatóinak, érdeklődőknek, állásajánlatra jelentkezőknek és a feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek (a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

A Víztisztító-Szervíz Kft. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a;

1.1. Az Adatkezelő adatai

Víztisztító-Szervíz Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 108.

Cégjegyzékszám: 01 09 273085

Adószám: 14536740-2-41

E-mail: info@tisztaviz-uzlethaz.hu 

Telefon: +36 70 451 8978

Weboldal: www.tisztaviz-üzlethaz.hu

Adatvédelmi felelős: Lesi Dzsenifer

Adatvédelmi felelős elérhetősége: jennifer.lesi@tisztaviz-uzlethaz.hu 

2. Az Adatvédelem alapfogalmai

2.1. Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását.

A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az érintett adatait a nyilvántartásából.

Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.

2.4. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, írisz kép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.12. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.14. EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.15. Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.16. Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.17. Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

2.18. Egészségügyi adat:

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

2.19. Biztonsági esemény

Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására

2.20. Bizalmasság (titkosság)

Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális.

2.21. Magánterület közönség számára nyilvános része

Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető. Ide tartoznak a közterület azon részei is, amelyek valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jutnak a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó, természetes vagy jogi személy birtokába, feltéve, ha:

a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy;

b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.

2.22. Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

2.23. Sértetlenség

Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

2.24. Szabályzat

Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata.

2.25. Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer

Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszerek. Ide tartoznak továbbá a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszerek (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszerek, a betörésjelző rendszerek, a távfelügyeleti rendszerek, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszerek, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldások.

2.26. Vendég

Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.

2.27. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket.

2.28. Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3. Adatvédelmi alapelvek

A személyes adatok:

    a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

    b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

    c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

    d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

    e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

    f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

4. Az adatkezelés részletes szabályai

Az adatokhoz hozzáférők köre

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1. A Weboldal látogatása

Az Adatkezelő www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldalának a látogatásakor tárolásra kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A weboldal használatakor a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelÉrintett (a www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

Az adatok kezelése és tárolása az alábbi célok mentén történik:

 • a weboldal használhatóságának fejlesztése,
 • a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása,
 • statisztikák készítése, elemzések és ellenőrzések végrehajtása.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

Az Érintett (a www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldal használója):

 • IP-címe: statisztikai cél
 • A látogatás kezdő és befejező időpontja: statisztikai cél
 • A látogatás időtartama: statisztikai cél
 • Böngésző típusa: statisztikai cél
 • Operációs rendszer típusa: statisztikai cél

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Jogos érdek megnevezése

A szolgáltatás zavartalan, magas színvonalú biztosítása, az üzletmenettel kapcsolatos kockázatok kezelése.

Az adatkezelés időtartama

A statisztikai célok megvalósításához szükséges időtartamig. A látogatáshoz kapcsolódó, azonosításra alkalmas adatokat legkésőbb a látogatás után 30 nappal töröljük.

4.2. A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldalán elérhető szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak Az Adatkezelő honlapjának a továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató “Analitikai szolgáltatások, sütik” című pontja ismerteti.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 • Az Érintett (a www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldal használója)
  • IP-címe: azonosítás, tanúsítás
  • operációs rendszere: statisztikai felhasználás
  • böngészője: statisztikai felhasználás
 • Látogatás időpontja és időtartama: azonosítás, tanúsítás
 • Cookie elfogadásának időpontja: azonosítás, tanúsítás
 • Cookie elfogadásának a ténye: a hozzájárulás megerősítése
 • Felkeresett oldalak: statisztikai felhasználás
 • Felkeresett oldalak látogatásának időtartama: statisztikai felhasználás

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,).

A cookie-k használatát a látogató az adott honlap kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, a ”Rendben” gombra kattintva hagyhatja jóvá. Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásával és a cookie elfogadásával elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált az Érintett.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.3. Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 • Az Érintett személyes adatai:
  • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
  • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • A kapcsolatfelvétel témája
 • A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szöveg

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.4. Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás ellátáshoz szükséges mértékben hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: kapcsolattartás
 • Ügyfél ügyének kezeléséhez tartozó információk.

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. 

4.5. Facebook

Az Adatkezelő Facebook oldalán – https://www.facebook.com/tisztaviz – a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől függetlenül működő, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – www.facebook.com  – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés célja

 • Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon

Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt.

 • Információk megosztása, terjesztése

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/tisztaviz közösségi oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges
 • Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges
 • Érintett küldött üzenete: a kommunikáció megvalósulásához szükséges elem
 • Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás, stb.)

Az adatkezelés jogalapja

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a https://www.facebook.com/tisztaviz oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – https://www.facebook.com/legal/terms  – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő https://www.facebook.com/tisztaviz oldalán közzétett tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az érintettek köre

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a https://www.facebook.com/tisztaviz oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett leiratkozásáig, kérésére törlésig.

4.6. Egyéb közösségi médiumok adatkezelései (Youtube, Instagram 

Az egyéb közösségi média felületek (Youtube, Instagram) üzemeltetői önálló, targetált marketing eljárásokat alkalmaznak, ezeken keresztül határozzák meg, hogy egy hirdetés milyen feltételek teljesülése esetén jelenjen meg az egyes felhasználók felületén). A megjelenítés attól függetlenül is megtörténhet, hogy az Érintett a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e már korábban. A közösségi média által gyakorolt targetálásra az Adatkezelőnek nincs befolyása, jogalapját minden esetben az adott közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást és az egyéb tevékenységek adatkezelésre gyakorolt hatását az Adatkezelő nem tudja követni, törölni vagy deaktiválni.

Kérjük figyeljen arra, hogy a szociális média felület üzemeltetője a saját maga által megállapított célok kapcsán az Ön profil, – és látogatási adatait használhatja, ezáltal a szokásait, személyes kapcsolatait, preferenciáit és a szolgáltatás használata során gyűjtött  egyéb adatokat kiértékelje. Az Adatkezelőnek semmilyen módon nincs ráhatása a közösségi médium által gyűjtött és felhasznált személyes adatok kezelésére.

További információkat az üzemeltető adatkezelésével illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:

4.7. Ajánlatkérés teljesítése

Az adatkezelés célja

Az ajánlatkérés teljesítése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő pontosabb szolgáltatást tud biztosítani. Az adatkezelés célja az Érintett által igényelt ajánlat elkészítése, az ehhez szükséges felmérések, vizsgálatok elvégzése 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés keretében készített ajánlat esetén szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), szerződéskötést megelőzően a kapcsolattartó számára készített ajánlat esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A jogos érdek megnevezése

A megfelelő tájékoztatás az üzleti lehetőségekről az Ügyfél vagy annak kapcsolattartója részére elengedhetetlen az ajánlatadás sikerességéhez. Kapcsolattartás az ajánlatkérővel.

Az adatkezelés időtartama

Az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek. Megrendelés esetén a szerződéses jogviszony adatkezelései a kapcsolódó pontokban megfogalmazottak szerint történik.

4.8. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

A Víztisztító-Szervíz Kft. tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző partnereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Személyes közreműködő vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
 • Személyes közreműködő keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Adóazonosító: azonosítás
 • Bankszámlaszám: azonosítás
 • Telefonszám: kapcsolattartás
 • Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): szerződés teljesítése
 • Kapcsolattartó adatai: azonosítás, kapcsolattartás
 • Aláírás: hitelesítés, azonosítás

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés megkötése előtt az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), azt követően az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában legfeljebb 5 évig tárolja az Adatkezelő.

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva zároljuk. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.9. Viszonteladói keret-megállapodáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelőnek és a Viszonteladó személyes közreműködőjének lehetősége van keret-megállapodást kötni egymással. A keretmegállapodás mellékletét képezi egy fizetési megállapodás is.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Cégnév: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás
 • Cégjegyzékszám: szerződés teljesítése, számlázás
 • Adószám: szerződés teljesítése, számlázás
 • Székhely: szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás
 • Pénzforgalmi számlaszám: számlázás
 • Kapcsolattartó adatai: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

(a keret-megállapodás mellékletét képező kezesi szerződés vonatkozásában)

 • Név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Anyja neve: azonosítás
 • Születési hely, idő: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.10. Gépjármű adatok megadása

Az adatkezelés célja

A regisztrált Érintettnek lehetősége van megadnia a gépjárművének az adatait, például parkolóhely biztosítása, magánterületre történő behajtás stb. kapcsán. 

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), amennyiben a gépjármű bejutása, célba érése szerződéses kötelezettséghez kapcsolódik.  

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett vezetési okmányának az adatai:

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Születési idő: azonosítás, igényérvényesítés
 • Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Jogosítvány azonosító: igényérvényesítés
 • Jogosítvány lejáratának dátuma: azonosítás, igényérvényesítés

A regisztrált Érintett gépjárművének az adatai:

 • gyártója: azonosítás
 • típusa: azonosítás
 • évjárata: azonosítás
 • motorja: azonosítás
 • rendszáma: azonosítás

Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett által adott hozzájárulás esetén annak visszavonásáig, vagy legkésőbb a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törlésre kerülnek a személyes adatok. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.11. Termék vagy szolgáltatás megrendelése, átvétele

Az adatkezelés célja

Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut vagy szolgáltatást az Érintett (vagy annak személyes közreműködője) átvehesse. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a szerződő fél más Érintett(ek) személyes adatait is meg kívánja adni, külön kell nyilatkoznia az adatok megadásával kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: a viszonteladói szerződés alapját képezi, az azonosítás, szerződés teljesítése, számlázás, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás,
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Egyéb, a teljesítéssel összefüggő adatok: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az elévülési időtartam alatt: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A megrendelés esetleges egyéb kedvezményezettjéhez tartozó adatok kezelését az  Elkertv. 13/A. § (1) és az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szabályozza, a kapcsolódó jogsérelmekről pedig a Ptk 6:11. § (1)  és Ptk. 6:14 § (1) paragrafusai rendelkeznek.

Jogos érdek megnevezése

Az ügyfél tájékoztatása a megrendeléssel, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban, illetve magának a szerződésnek a teljesítése. Az elévülési időtartam alatt igényérvényesítés.

Érintettek kategóriái

Az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek, jogi személy ügyfelek természetes személy kapcsolattartói

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. Az Ügyfél által megadott egyéb személyek adatait csak addig kezeljük, ameddig az a szolgáltatás nyújtása kapcsán szükséges, ugyanakkor az Ügyfél által más személyek kapcsán megadott személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

4.12. Jegyzőkönyv felvétele hiba kapcsán

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek (Vevő) ezen személyes adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a kifogását tartalmazó jegyzőkönyv kitöltésre kerüljön, és az Adatkezelő az esetleges hibát ki tudja javítani.

Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,).

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett:

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Hibaelhárítás helye: azonosítás
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Egyéb, a teljesítéssel összefüggő adatok: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Meghibásodás körülményei, szerződés teljesítése
 • Jegyzőkönyv aláírásának dátuma: azonosítás
 • Aláírás: azonosítás

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169.§ alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.13. Hibabejelentés rögzítése, munkalap vezetése

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek a regisztrációkor, a webshopból való rendeléskor, vagy a teljesítést követően felmerülő esetleges hibák észlelésekor a hiba rögzítése, illetve a javítás megkezdése, munkalap vezetése.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve regisztrált igénylő esetén szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

Az Érintett:

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Hibaelhárítás helye: azonosítás
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Hibajelentés tartalma: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Munkalapon vezetett egyéb személyes adatok: a hiba kijavításához, a probléma elhárításához szükséges

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által adott hozzájárulás esetén annak visszavonásáig, illetve a visszavonás hiányában a hiba kijavításától számított 30 nap múlva törlésre kerülnek a személyes adatok. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

Az adatokat az Érintettel való való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva anonimizáljuk. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve rendőrségi jelentés esetén 6 évig.

4.14. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Panasz tartalma: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,).

A vállalkozások kötelesek a hozzájuk beérkezett panaszokat érdemben kivizsgálni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli.

4.15. Értékeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Érintettnek lehetősége van értékelést adnia a szolgáltatással kapcsolatban. Az értékelést anonim módon, tehát csak az értékelésre vonatkozóan is ki lehet tölteni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges 
 • Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges 
 • E-mail cím: azonosításhoz, kommunikációhoz szükséges 
 • Értékelés dátuma: azonosítás, statisztikai cél
 • Értékelés: elégedettség mérés, statisztikai cél

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.16. Munkaerő felvétel, munkavállalók jelentkezésének fogadása

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Önkéntesen megadott személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges
 • Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett az Adatkezelő későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 5 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül anonimizáljuk, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4.17. Rendezvények szervezése, dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása

Az adatkezelés célja

Nyilvános rendezvényeken fotó- és videófelvételek készítése, és ezek publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban.

A kezelt adatok köre

 • Résztvevő neve: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
 • Résztvevő e-mail címe: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
 • Fénykép, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása
 • Videófelvétel, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amennyiben az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eseményen való regisztráláshoz kötötte, a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

4.18. Rendezvényeken való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő cégszerűen megjelenik olyan eseményeken, rendezvényeken, ahol fizikai jelenlétének köszönhetően kapcsolatba léphet az Érintettekkel. A rrndezvény keretei közötti kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatok kezelése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Rendezvény megnevezése: azonosítás
 • Rendezvény időpontja: azonosítás
 • Megjegyzés: potenciális igény azonosítása, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.19. Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység

A Víztisztító-Szervíz Kft. a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára hírlevelet küld.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a feliratkozók részére postai úton promóciós anyagokat, postai csekkeket juttat el, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi üzeneteket küld, illetve telefonon információkat juttat el például tevékenységével, rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, telefonszámukat.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélben leírt módon. Kérés esetén minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további levelekkel nem keressük meg az Érintettet. 

A kezelt adatok köre és Az adatkezelés célja

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Születési dátum: azonosítás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintettek kategóriái

Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.20. Telefonközpont / diszpécser szolgáltatás

Az Adatkezelő az ügyfeleivel folytatott telefonbeszélgetések egy részét rögzíti, ezt a szerződött informatikai szolgáltató szerverén tárolja. Az Adatkezelés tényéről az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet és a rögzítés megkezdése előtt annak szóbeli hozzájárulását kéri a felvétel készítéséhez.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás minőségének javítása, a kapcsolódó ügyintézés minőségbiztosítása és jogi igények érvényesíthetősége céljából kezeli a telefonbeszélgetés kapcsán felmerülő adatokat. 

A kezelt adatok köre és Az adatkezelés célja

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • A beszélgetés során elhangzott személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legfeljebb a cél teljesüléséig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

4.21. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő kamerák segítségével megfigyeli az általa használt területeket, és a felvételeket meghatározott ideig saját szerverén tárolja. A felvételek kizárólag képeket tartalmaznak, hangfelvétel nem készül.

Az adatkezelés célja

A kamerák által rögzített adatokat a Víztisztító-Szervíz Kft. az alábbi célok kapcsán kezeli:

 • vagyonvédelem, áruk, eszközök és egyéb értéktárgyak, jelentős értékű ingóságok és üzleti titkok védelme;
 • a személyek életének, testi épségének védelme, balesetek körülményeinek rögzítése, vizsgálata;
 • jogsértések megelőzése, megszakítása, tisztázása, bizonyítása és dokumentálása;
 • az Adatkezelő működési minőségének javítása;
 • ügyfélpanaszok elbírálása, kezelése, szavatossági, jótállási ügyek kivizsgálása;
 • pandémiás intézkedések végrehajtásának a támogatása, ellenőrzése.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 • Arcképmás: Személy- és vagyonvédelem

Kamerák elhelyezkedés

Kamera azonosítóKamera elhelyezkedéseA felvételen látható területA felvételeken látható ÉrintettekA kamera használat célja
K01HallMunkaterület, ügyféltér egy része.Munkavállalók, Ügyfelek, Szállítók, AlvállalkozókSzemély- és vagyonvédelem
K02Eladótér, jobb sarokÜgyféltér, bejárati ajtó.Munkavállalók, Ügyfelek, Szállítók, AlvállalkozókSzemély- és vagyonvédelem
K03Eladótér bal sarokÜgyféltér, bejárati ajtó.Munkavállalók, Ügyfelek, Szállítók, AlvállalkozókSzemély- és vagyonvédelem
K04MűhelyMűhely bejárat.Munkavállalók, Szállítók, AlvállalkozókSzemély- és vagyonvédelem

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Jogos érdek vizsgálata

Az Adatkezelő érdeke

Az Adatkezelő a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, az üzleti, fizetési, banktitok védelme, valamint vagyonvédelem, illetve panaszok esetén azok hatékony kivizsgálása érdekében alkalmazza.

Az érdek jogszerűségének vizsgálata

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján a vállalkozások kötelesek a hozzájuk beérkezett panaszokat érdemben kivizsgálni.

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdések értelmében vagyoni értékkel bíró olyan üzleti titok, tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható.

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban GDPR) 32. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés körülményei és céljai, valamint a kapcsolódó kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelés időtartama 

A rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket az Adatkezelő a rögzítést követő 8 napig kezeli, azt követően haladéktalanul törli azokat.

Személy-és vagyonvédelmi incidens esetén az Adatkezelő jogosult a felvételek 8 napnál hosszabb idejű kezelésére. Ebben az esetben az Adatkezelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje a rendszerből.

4.22. Online fizetés lebonyolítása (Barion)

Az online fizetés lebonyolítása kapcsán az Adatkezelő a Barion Online Fizetési rendszert alkalmazza.

Az adatkezelés célja

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring (visszaélés-ellenőrzés).

Érintettek köre

Az online fizetést választó felhasználók.

A kezelt adatok köre

 • Vezetéknév: az ügyfél vezetékneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Keresztnév: az ügyfél keresztneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • E-mail cím: az ügyfél keresztneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Telefonszám: az ügyfél telefonszáma szükséges az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Bankkártya adatok: az ügyfél tranzakcióinak az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz,

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adattovábbítás jogalapja

a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az érintett kérheti az online fizetést biztosító adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

A bankkártyás fizetésnél a biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénylésével kapcsolatos információkat kapja meg a Felhasználótól, a Barion pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat, a 128 bites SSL-titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az Adatkezelő nem értesül, azokat csak a Barion érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az Oldal tájékoztat. A kártyás fizetéshez a böngészőprogramnak támogatnia kell az SSL-titkosítást. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Barion rendelkezik egy 128 bites titkosítókulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. 

A Barion vállalja, hogy a Barion-szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja, és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Barion mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelési résztevékenység a fenti személyes adatok rögzítésére, tárolására, authorizációs partnernek történő továbbítására, törlésére terjed ki.

Titoktartási kötelezettség

A Barion az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt felhasználói személyes adatokra vonatkozóan.

Adatbiztonság biztosítása

A Barion az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles, különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Barion köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Barion köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Adatkezelőnek felróható okból következett be, úgy Barion az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel a nála ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költség erejéig.

A Barion köteles továbbá az Adatkezelőnek segíteni az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítésében, és köteles az ehhez szükséges, a Barion rendelkezésére álló, információkat az Adatkezelővel 5 munkanapon belül írásban – beleértve az elektronikus levelet is – közölni.

A Barion mint adatfeldolgozó felelőssége

A Barion tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik.

4.23. Pénzügyi bizonylat, számla kiállítása

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli az Érintettel (alvállalkozó vagy annak személyes közreműködője) kapcsolatos bizonylatok, számlák kiállításához.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,)

Személyes adatok kategóriái

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok.

 • Érintett teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Érintett címe: azonosítás, kapcsolattartás
 • Adószám: azonosítás

Tárolás időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 8 év múlva töröljük.

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás

Az Adatkezelő egye törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.

5.1. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetőségeAz adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Siba Bt. 2000 Szentendre, Kovács László u. 32/BA könyveléshez, így az üzleti vagy egyéb tranzakciókhoz, ügyletekhez, kapcsolódó bizonylatokhoz, megállapodásokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.
Cobra Computer Kft. 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. + 36 1 577-0111 http://www.cobra.hu/ conto@cobra.hu http://www.cobra.hu/adatkezelesi-tajekoztato.phpA számlázáshoz, illetve könyveléshez szükséges adatokhoz, megrendelésekhez, az ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokhoz, megállapodásokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz fér hozzá. Az Érintett által megadott személyes adat.
METCOSPED Nemzetközi Szállítmányozó és Logisztikai Szolgáltató Kft. 1139 Budapest, Röppentyű utca 57. +36-1-919-2300 metcosped@metcosped.huFeladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása. Az Adatkezelő által a kezelt szállítási adathoz fér hozzá. 
Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf. 434 https://www.facebook.com/TelekomHU  Telefon: 1414 Adatkezelési tájékoztatója:
A Víztisztító-Szervíz Kft. számára szükséges  telekommunikációs szolgáltatások (Telefon, Mobilnternet) üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő hívásainak adataihoz, illetve ráláthat az internethasználat részleteire.
Armada Group Kft. 1158 Budapest Adria u. 42. 1046 Budapest Kiss Ernő u. 3. 4. em. 441. info@armadagroup.hu  www.armadagroup.hu 
A Víztisztító-Szervíz Kft. számára szükséges  mobil telefon szolgáltatások üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő hívásainak adataihoz, illetve ráláthat az internethasználat részleteire.
Vodafone Magyarország
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6,
+36 1 288 3288
A Víztisztító-Szervíz Kft. számára szükséges internet szolgáltatások üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő internethasználatának részleteihez.
ADERTIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 1133 Budapest, Gogol u. 13. +36 1 44 33 500 info@adertis.hu https://www.adertis.hu/adatkezeles/Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését végzi el.
Sendinblue 55 Rue d’Amsterdam, 75008, Paris, France Phone: +1 844-744-2639 www.sendinblue.com A hírlevél motor üzemeltetése kapcsán, az Adatkezelő által küldött hírlevelekben küldött személyes adatokhoz fér hozzá.
3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A +36/21/200-0040 https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdfFeladata az Adatkezelő által kezelt adatállományok tárolásának biztosítása. Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz hozzáférhet.
PRIORIS MARKETING TANÁCSADÓ Kft. 1061 Budapest, Paulay Ede u. 65. +36 (30) 727 0169 hello@prioris.hu https://prioris.hu/adatkezelesi-szabalyzat/A Víztisztító-Szervíz Kft. weboldalának üzemeltetése kapcsán a látogatók, és regisztrált ügyfelek személyes adataihoz, látogatási adataihoz fér hozzá. 
3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A +36/21/200-0040 https://megacp.com/adatvedelmi_tajekoztato.pdfA Víztisztító-Szervíz Kft. elektronikus  levelezőrendszerének üzemeltetése kapcsán a munkavállalók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adataihoz, levelezéséhez fér hozzá. 
SECURET-Gold Biztonsági Szolgáltató KFT. 1116 Budapest Bazsalikom u. 24. +36 1 226-4050 +36 70 313-313-5 securet@securet.huAz Adatkezelő telephelyein az Őrzés-védő szolgáltatásokat biztosítja, gondoskodik személyek valamint a gépkocsik be- és kiléptetést és a kapcsolódó adminisztrációt.
Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Adatkezelési tájékoztatója: www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato A Víztisztító-Szervíz Kft. megbízása alapján hozzáfér a postai levél/küldemény kézbesítéséhez, kiszállításához szükséges személyes adatokhoz.
CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4–14. +36 (1) 423-1112 adatvedelem@cib.hu https://www.cib.hu/document/documents/CIB/vhk_adatkezelesi_190325_2.pdf 
A Víztisztító-Szervíz Kft. számlavezető bankja, online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén hozzáfér az utaláshoz kapcsolódó személyes adatokhoz. A pénzintézet a hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, és kezeli a személyes adatokat.
Barion Zrt.
1117 Bp, Infopark stny. 1.
+36 1 464 7099 https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato 
A Víztisztító-Szervíz Kft. számára biztosít online fizetési felületet, illetve a tranzakciók feldolgozásához, egyéb műveletekhez kapcsolódó szolgáltatásokat.
AUTO SECURIT Zrt. (Skyguard) 1039 Budapest, Szentendrei út 407,  Tel: (06 1) 555 4400 www.skyguard.hu A vállalati gépjárműbe beszerelt GPS rendszer üzemeltetése kapcsán fér hozzá a gépjármű helyzetének adataihoz.
A szolgáltatás teljesítésében közreműködő alvállalkozókA szolgáltatás teljesítése során a kapcsolattartáshoz, illetve a helyszíni kiszálláshoz szükséges adatokhoz férnek hozzá. Az Érintett külön erre vonatkozó kérése esetén a teljes alvállalkozói listát az Éritnettrendekezlsére bocsájtjuk.

5.2. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az alábbi táblázatban felsorolt adattovábbításokat hajtja végre tevékenységéhez kapcsolódóan.

Az adatfeldolgozók neve és elérhetőségeAz adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Banki/Fizetési szolgáltató neve Cím: Telefon: E-mail: Adatkezelési tájékoztató:A bankkártyával történő fizetés és feltöltés esetén a szerződés teljesítése érdekében, illetve a chargeback igények kezelése kapcsán személyes adatokat adunk át a kártyaelfogadónak (acquirer). A kártyaelfogadó az adatokkal önállóan jogosult rendelkezni a bankkártya birtokos által a saját bankjával kötött szerződések rendelkezései szerint. A kártyaelfogadó partnerünk, mint adatkezelő adatkezelésére a saját adatkezelési tájékoztatója és szabályai vonatkoznak.
Eljáró hatóságAz Adatkezelő a rögzített felvételeket a törvényben meghatározott esetekben (pl. bűncselekmény vagy annak gyanúja, stb.) továbbítja az eljáró hatóság (például rendőrség, nemzetbiztonsági hatóság, bíróság, szabálysértési hatóság, ügyészség) részére az adatok szolgáltatásáról készült jegyzőkönyv alapján.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Érintett munkavállalók, partnerek és alvállalkozók által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden elvárható módon óvja az adatok biztonságát és gondoskodik azok jogszerű kezeléséről:

 • gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan használat hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,
 • biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen,
 • gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van,
 • a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről,
 • gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
 • nyomon követi és naplózza az adatokkal végzett műveleteket,
 • az adatkezelés határidejének leteltekor gondoskodik az adatállományok visszaállíthatatlan törléséről,
 • gondoskodik a számítógépes vírusok elleni védelemről a munkavállalói által használt informatikai eszközök és a belső üzemeltetésű szerverek vonatkozásában,
 • megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az informatikai eszközök használatára vonatkozó biztonsági szabályok a munkavállalók otthoni munkavégzése esetén is megfelelően érvényesüljenek,
 • folyamatosan biztosítja a hardver eszközeinek fizikai védelmét, beleértve az elemi károk elleni védekezést.
 • weboldal védelmét google captcha biztonsági rendszer biztosítja
 • számítógépek Eset vírusirtó programmal vannak ellátva

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

7.1. Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat szintén tároló vagy publikáló egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

7.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

7.10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

8. Gyermekekkel kapcsolatos információk

Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 18 év alatti személyekhez tartozó trszemélyes adatokat. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.

Mindazonáltal az Adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel, így nem képes ellenőrizni a hozzájáruló személy valódi életkorát, illetve nyilatkozatának valódiságát, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy maga garantálja, hogy életkora alapján jogszerűen kezelhetjük adatait.

Kérjük, haladéktalanul közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet velünk kapcsolatba.

9. Panaszok kezelése

9.1. Szóbeli panasz

Az ügyfelektől telefonon vagy személyesen érkező szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és szükség szerint megkell hozni a szükséges intézkedéseket.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az ügyfél neve, lakcíme, 
 • a panasz érkezésének ideje, módja,
 • a panasz leírása,
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzéke, 
 • az Adatkezelő álláspontja a panasz kapcsán, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
 • az ügyfél aláírása (ha lehetséges),
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
 • telefonon érkező panasz esetén a kapcsolódó egyedi azonosítószám. 

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az Adatkezelő a panaszról, annak kezeléséről, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja, vagy eljuttatja az Ügyfél részére.

A jegyzőkönyv rögzítését követően az ügy kezelése az írásbeli panaszhoz hasonló módon, azonos szabályok alapján történik.

9.2. Írásbeli panasz

Az Adatkezelő és munkatársai a törvényben meghatározott módon kezelik a beérkező panaszokat. A panaszok kapcsán jegyzőkönyv készül, amely a szóbeli panasz benyújtásához hasonló adattartalommal. Az írásbeli panaszt az Adatkezelő – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Az Adatkezelő vezetője, illetve az általa megbízott ügyintéző a panaszost (bejelentőt) meghallgathatja, illetve külső szakértőkhöz fordulhat, ha a panasz, illetve bejelentés kivizsgálása azt szükségessé teszi. 

Az Adatkezelő igyekszik gyorsan eljárni és eldönteni, hogy a hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja, orvosolja, vagy elutasítja a panaszt. Döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg a bejelentő részére. 

A panasz elutasítása esetén az Adatkezelő az ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

10. Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái

Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli térségekbe.

11. Analitikai szolgáltatások, sütik

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.

Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentések készítése és fejlesztése, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.

11.1. Google Analytics

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/ ).

A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, a böngészőmodul segítségével.

11.2. Remarketing

Az Érintettek által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok online azonosítókat alkalmaznak, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal ellátva. Ezáltal olyan nyomok keletkeznek, amelyek alapján lehetőség nyílik remarketing tevékenység végzésére, azaz a látogató számára érdekes tartalmak kapcsán releváns hirdetések megjelenítésére. A célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook és az Instagram remarketing kódját is használjuk.

Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.

11.3. Cookie-k

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

A Víztisztító-Szervíz Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

Az Adatkezelő www.tisztaviz-üzlethaz.hu weboldalának működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

 • Szükségszerű cookiek

az oldal alapműködését szolgálják;

 • Funkcionális cookiek

a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják; 

 • Teljesítményt elősegítő cookie-k

a webáruházban használt kosár, illetve kosárba helyezett termékek, és a regisztrált vásárló azonosítása miatt. a weboldal teljesítményét segítik elő és így teljesebb felhasználói élményt nyújtását segítik elő.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.

11.4. Facebook képpontok

A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg.

12. Jogorvoslat

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton a 1133 Budapest, Váci út 108., elektronikusan pedig az info@tisztaviz-uzlethaz.hu címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu  

Budapest, 2019. augusztus 1.

Kérdésed van? Tedd fel itt!

Tiszta Víz Üzletház Víztisztító-Szervíz Kft.

Infovonal/Szerviz elérhetőségek:

A Tiszta Víz Üzletház nyitvatartása:

H-K-Cs: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-18:00
Péntek: 7:00-15:00

Megközelíthetőség:

A 3-as metróval a Árpád híd megállóig, majd egy 1 perces sétával a centrum felé, majd a második sarok – a Duna oldalán – a Váci út 108. (a Váci út és Zsilip utca sarok). Bármilyen irányból a Róbert Károly krt. – Váci út kereszteződéséig, majd gyalog a centrum felé és a második sarok – a Duna oldalán – a Váci út 108.

Parkolási információk:

Az üzlet környezetében csak fizetős parkolás lehetséges. Parkolási időszak: 08:00 – 20:00 között. Javasolt parkolási területek: Zsilip utca, Árbóc utca, Visegrádi utca, Süllő utca, Váci út páros oldal.

Rólunk:

Cégünk 2008 óta foglalkozik ipari és lakossági vízkezelő és víztisztító berendezések értékesítésével és szervizelésével. Szervizhálózatunk országos lefedettségű, megbízható és rugalmas, folyamatos az alkatrészellátásunk. Kiemelkedően magas, akár 7 év garanciával értékesítjük berendezéseinket. Minden általunk beüzemelt víztisztító berendezést ellátunk vízszivárgás érzékelő, elzáró szeleppel, aminek köszönhetően teljesen biztonságos, szivárgásmentes a készülék használata. A beszerelt berendezések szervizelési igényét folyamatosan nyomon követjük és automatikusan jelentkezünk amikor esedékessé válik. Berendezéseink mind kiváló minőségűek és rendelkeznek az összes szükséges engedéllyel.